Zápis

=

Výsledky zápisu pro školní rok 2024/2025

Rozhodnutí o přijetí se písemně nezasílá. Rozhodnutí o nepřijetí budou rozeslána do 13. 5. 2024 s možností odvolání. Pokud některé z přijatých dětí zvolí jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti škole a předání zpětvzetí žádosti.

p

Pokud některé z dětí zvolí jinou školu, prosíme o sdělení této skutečnosti škole a předání zpětvzetí žádosti na e-mail: reditel@zspovymoli.cz

Informace o zápise

Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ bude probíhat 8. a 9.4. 2024 od 13 do 17 hodin. Náhradní termín bude 23. 4. 2024 od 13 do 15 hodin.

Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je 1. – 30. dubna 2024 (dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

 

Online registrace k zápisu

Elektronický předzápis – bude zpřístupněn v termínu od 13. 3. 8:00 do 3. 4. 2024 20:00 na webových stránkách Svazkové ZŠ Povýmolí.

ONLINE REGISTRACE K ZÁPISU ZDE: https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zspovymoli/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=5357

 

Dokumenty nutné k zápisu

 • Vyplněnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem, kterou získáte při online registraci k zápisu.
 • Rodný list dítěte, případně jeho ověřenou kopii
 • Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii
 • Občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci předloží pas, potvrzení o občanství a povolení k pobytu

Věk dítěte:

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018. Děti, kterým byl pro školní rok 2023/2024 udělen odklad školní docházky, přijdou k zápisu také.

Podmínky a postup

6 let k 31. 8. 2024

děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (opět se musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky)

5 let k 31. 8. 2024

dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2024, doloží zákonný zástupce vyjádření školského poradenského zařízení dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2025, doloží zákonný zástupce, vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře

 

Žádost o odklad

 • Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky, doloží:
 • Vyplněnou a vytištěnou žádost o odklad školní docházky
 • Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny k odkladu dítěte
 • Posouzení odborného (dětského) lékaře k tělesné a duševní vyspělosti dítěte. (Doloží nejpozději do 30. 4. 2024)
 • Žádost ke stažení zde.

Termíny

 • Zápis: 8. a 9. 4. 2024
 • Náhradní termín: 23. 4. 2024
 • Elektronický předzápis (registrace): přístupná od 13. 3. 2024 do 3. 4. 2024
 • Den otevřených dveří: 19. 3. 2024

 

Výsledky přijmacího řízení

Škola zveřejní výsledky zápisu pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých či nepřijatých dětí na školní vývěsce a webu školy do 30 dnů od konání zápisu.

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

V případě nepřijetí dítěte:
Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.
Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele příslušné školy a Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumá postup ředitele školy, zda rozhodl v souladu s platnými předpisy a předem stanovenými kritérii.