Zápis

Zvláštní zápis pro cizince

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění k pobytu na území ČR dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. se bude konat 8. června 2023 (12:30 – 14:30).

Спеціальна реєстрація для отримання базової освіти для іноземців з візою з метою перебування на території Чеської Республіки згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. відбудеться 8 червня 2023 року (12:30 – 14:30).

Podrobné informace zde / Детальна інформація тут

 

 

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Seznam přijatých uchazečů ke stažení zde.

 

Informace o zápise

Zápis dětí do 1. ročníku naší ZŠ bude probíhat 11. 4. 2023 od 9.00 do 15.00. Náhradní termín bude 19. 4. 2023 od 14.00 do 15.00. Vždy v budově Svazkové ZŠ Povýmolí v Jirnech.

Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je 1. – 30. dubna 2023 (dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.)

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění k pobytu na území ČR dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. se bude konat 7. června 2023.

 

Online registrace k zápisu

Elektronický předzápis – bude zpřístupněna v termínu od pondělí 13. 3. 8:00 do 5. 4. 2023 20:00 na webových stránkách Svazkové ZŠ Povýmolí pod tímto odkazem:

Elektronický předzápis

Postup a kritéria přijímání:

Rozšířená kritéria zápisu o informace o průběhu losování ke stažení zde.

Dokumenty nutné k zápisu

  • Vyplněnou žádost o přijetí s vlastnoručními podpisy zákonných zástupců nebo s osobním elektronickým podpisem, kterou získáte při online registraci k zápisu 
  • Rodný list dítěte, případně jeho ověřenou kopii
  • Doklad o trvalém pobytu, případně jeho ověřenou kopii 
  • Občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci předloží pas, potvrzení o občanství a povolení k pobytu

 

Věk dítěte: 

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.9.2016 do 31.8.2017. Děti, kterým byl pro školní rok 2022/2023 udělen odklad školní docházky, přijdou k zápisu také.  

Věk dítěte Podmínky a postup 6 let k 31. 8. 2023 děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 děti po odkladu povinné školní docházky z loňského roku (opět se musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky) 

5 let k 31. 8. 2023 dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023, doloží zákonný zástupce vyjádření školského poradenského zařízení dosáhne-li věku 6 let od 1. 1. do 30. 6. 2024, doloží zákonný zástupce vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře .

 

Žádost o odklad 

Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad povinné školní docházky, doloží:

  • Vyplněnou a vytištěnou žádost o odklad školní docházky
  • Vyjádření pedagogicko-psychologické poradny k odkladu dítěte
  • Posouzení odborného (dětského) lékaře k tělesné a duševní vyspělosti dítěte. (Doloží nejpozději do 30. 4. 2023)

Žádost ke stažení zde.

 

Termíny

Zápis:  11. 4. 2023 

Náhradní termín:  19. 4. 2023 

Elektronický předzápis (registrace): přístupná od 13. 3. 2023 do 5. 4. 2023

Den otevřených dveří: pátek 17. 3. 2023

 

Zvláštní zápis pro cizince

Zvláštní zápis k základnímu vzdělávání pro cizince s vízem za účelem strpění k pobytu na území ČR dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. se bude konat 8. června 2023.

Спеціальна реєстрація для отримання базової освіти для іноземців з візою з метою перебування на території Чеської Республіки згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. відбудеться 8 червня 2023 року.

 

Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve středu 26. 4. 2023 v době od 8.30 do 13.00 hodin v budově Svazkové ZŠ Povýmolí (po telefonické domluvě na čísle 739 292 547).

 

Výsledky přijmacího řízení

Škola zveřejní výsledky zápisu pod unikátním registračním kódem dítěte formou seznamu přijatých či nepřijatých dětí na školní vývěsce a webu školy do 30 dnů od konání zápisu.

Rozhodnutí o přijetí zákonný zástupce dítěte nedostává, dokument je součástí složky správního řízení a na vyžádání lze získat jeho kopii.

 

V případě nepřijetí dítěte:

Obdržíte poštou do vlastních rukou rozhodnutí o nepřijetí.

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Odvolání se podává prostřednictvím ředitele příslušné školy a Krajský úřad Středočeského kraje přezkoumá postup ředitele školy, zda rozhodl v souladu s platnými předpisy a předem stanovenými kritérii.