O škole

Svazková ZŠ Povýmolí – „Škola s přidanou hodnotou“

Škola není pouze výchovnou institucí. Je to místo, kde žáci tráví poměrně velkou část svého dětství a dospívání.
Je to prostředí, které významnou měrou formuje mladého dospívajícího jedince.
Proto považujeme za důležité zajistit pro žáky nejen kvalitní výuku, ale také možnost rozvoje širokého spektra talentů a nadání.
Poskytnout žákům během výuky, ale i po jejím skončení, prostředí a aktivity pro různorodý a maximální rozvoj jejich potenciálu a osobnosti.
Po skončení vyučování se snažíme žákům nabídnout možnost výběru z rozmanité nabídky kroužků zajišťovaných pod záštitou školy.
Naše škola, tak nebude pro žáky jen místem pro studium, ale i kulturním místem, kde by mohli rádi trávit svůj volný čas po skončení vyučování.

Motto školy – „Respektujme Svět“

Vedeme žáky ke zdravému vnímání sebe sama, ostatních lidí, zvířat a věcí, které tvoří náš svět. Nejdůležitější v dnešní epidemiemi a válkou zmítané době je respekt, tolerance a úcta k životu, k ostatním lidem, společnosti, přírodě a také k sobě samému.

Svět je tak dobrý, jak dobrý bude každý z nás. Z toho vyplývá, že velmi důležitý je i vzájemný respekt mezi žákem, učitelem a rodičem.

První stupeň

Hlavně v prvních ročnících budeme klást důraz na to, aby děti učení bavilo a nebylo spojeno se zbytečným stresem a pouhým memorováním informací.

S našimi pedagogy podporujeme rozvoje přirozené zvídavosti, tvořivosti, umění logicky zpracovat informace a vyvodit z nich závěr.

Vedeme žáky ke skupinové spolupráci, společné domluvě, schopnosti radu dát i přijmout.

Zapojení mezipředmětových vztahů, práce s chybou, projektového a problémového způsobu výuky.

Důležitá je i výuka jazyků. Anglický jazyk je na naší škole vyučován od 1. třídy.

Komunikace s rodiči

Rodič je hlavním partnerem vyučujícího, proto je velmi důležitá pravidelná komunikace školy a rodičů.

Aktivní komunikace s rodiči probíhá také na sociálních sítích a v zřízených uzavřených skupinách jednotlivých ročníků.

Facebook školy: https://www.facebook.com/ZSPovymoli

Dokumenty školy ke stažení

ŠVP – Učením k úspěchu

Vnitřní řád školy